Ontwikkeling nieuw filmbeleid

Op deze pagina geven we een overzicht van de stappen die gezet zijn – of zullen worden gezet -, bieden we ruimte voor opinie en doen we verslag van reacties die het debat voeden.

Screen Shot 2017-11-23 at 17.15.53

Lees hier hoe nieuw filmbeleid bepaald wordt

2018 is het moment van debat en discussie over nieuw mediabeleid. Volgend jaar worden de plannen geschreven.

Wanneer de sector, de belangenverenigingen en makers hun ideeën over goed mediabeleid kenbaar willen maken, dan moeten ze dat in dit jaar doen.

Filmsector kan via Eye zijn stem laten horen

Via EYE hebben filmprofessionals de mogelijkheid hun stem te laten horen over hun beroepspraktijk. Er is een speciaal email adres in het leven geroepen waar film- en AV-professionals, en andere betrokkenen urgente kwesties, knelpunten en gewenste maatregelen aan de orde kunnen stellen en op de agenda kunnen plaatsen. Lees hier meer.

Planning en documenten

 • Begin 2017. De minister vraagt in een brief aan de Raad voor Cultuur om advies. Hierin geeft ze haar doelstelling en prioriteiten aan.
 • 2017. Het ministerie organiseert bijeenkomsten met partijen uit de verschillende sectoren. Lees hier het verslag van deze bijeenkomsten
 • De Raad voor Cultuur stelt een Werkprogramma-2017-2018 op en doet in 2017 onderzoek naar de belangrijkste thema’s en knelpunten in de verschillende sectoren.
 • November 2017 – maart 2018 : presentatie van verkenning en sectoradviezen Raad voor Cultuur
 • Begin 2018 wordt de visie op cultuurbrief ‘Cultuur in een open samenleving hoofdlijnen bekend. Deze visie zal worden voorgelegd aan – en uitgewerkt worden met de cultuursector
 • Februari 2018 – gezamenlijke adviesaanvraag aan Raad voor Cultuur, door IPO (Interprovinciaal Overleg), VNG (Vereniging Nederlandse gemeenten), de G9- gemeenten en het ministerie van OCW over herziening van het cultuurstelsel.
 • Zomer 2018 –Advies Raad voor Cultuur over stelsel
 • Juli 2018 – reactie van de minister op advies
 • Zomer 2019 – uitgangspuntenbrief periode vanaf 2021, waarin de beleidsdoelstellingen voor de komende vier jaar en de subsidiecriteria voor de zogenaamde landelijke basisinfrastructuur zijn vastgelegd.
 • Nadat de uitgangspuntenbrief in het parlement is besproken, wordt de subsidieprocedure vastgesteld en opengesteld voor instellingen die voor rijkssubsidie in aanmerking willen komen.
 • Najaar 2019 De Raad voor Cultuur beoordeelt de subsidieaanvragen van instellingen onder andere op artistieke kwaliteit en legt zijn oordelen in een integraal advies voor aan de minister. Op basis van dit raadsadvies stelt de minister het subsidieplan voor de komende vier jaar vast. In dit subsidieplan staan de besluiten over de landelijke basisinfrastructuur,  de specifieke cultuurprogramma’s en over de beleidsuitgangspunten van de cultuurfondsen.
 • Eind 2019 De cultuurfondsen schrijven op basis van het subsidieplan hun beleidsplannen
 • 2020 presentatie beleidsplannen cultuurfondsen periode 2021 – 2025

Contact met het Ministerie van OCW over Cultuurbeleid 2021 en verder : “Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Neem dan contact op met het projectteam van Cultuurbeleid 2021 en verder. U bereikt het projectteam via cultuurbeleid2021@minocw.nl.”


Screen Shot 2018-09-09 at 18.07.52.png


Recente ontwikkelingen

Reactie van minister op advies Raad voor Cultuur

2 juli 2018 formuleerde Minister Ingrid Engelshoven haar reactie op het recente filmssector advies van de Raad voor Cultuur. De brief bevat een aantal veelbelovende zaken, maar ook dit keer was er geen aandacht voor de makers van de films. Lees hier de brief van de minister.

Cultuurbrief

Op 12 maart presenteerde minister Van Engelshoven haar visie op cultuur in de cultuurbrief ‘Cultuur in een open samenleving

De cultuurbrief is ook aan de Tweede Kamer aangeboden en inmiddels in de kamer besproken tijdens het Algemeen Overleg van 30 mei.

Lees hier het verslag het AO van 30 mei, door Kunsten ’92

Vijf thema’s

De uitwerking van het cultuurbeleid door het Rijk is op basis van 5 thema’s:

 • Cultuur maakt nieuwsgierig (denk aan: cultuur in onderwijs)
 • Ruimte voor nieuwe makers en cultuur (denk aan: talentontwikkeling)
 • Een leefomgeving met karakter (denk aan: geld voor monumenten)
 • Cultuur is grenzeloos (denk aan: internationalisering)
 • Een sterke culturele sector (denk aan: arbeidsvoorwaarden)
(bron VNG)

“De cultuursector werkt aan goed werkgeverschap, goed opdrachtgeverschap en goed ondernemerschap. Daar hoort een redelijke beloning bij. In 2018 ondersteunt het kabinet de verdere uitwerking van de arbeidsmarktagenda.”

Sectoradvies audiovisueel van de Raad voor Cultuur

Eind februari 2018 heeft de Raad voor Cultuur het advies Zicht op zo veel meer gepresenteerd. De raad adviseert een systeem met heffingen en quota, een overkoepelend AV Fonds en één herkenbaar ondemand-platform.

 “Daarmee zal de Nederlandse audiovisuele sector beter kunnen meekomen in de ongekende dynamiek die de komst van (media)bedrijven zoals Netflix, Google, Facebook, Apple en Amazon heeft veroorzaakt. Dit soort buitenlandse bedrijven moet mee-investeren in Nederlandse culturele audiovisuele producties.”

Het advies kunt u hier lezen.

Op de site van de Raad voor Cultuur kunt u een toelichting lezen op het advies.

Het advies was een eerste onderzoekende stap om tot nieuw media- en cultuurbeleid te komen, met als focus 2020.  In het advies staat:

Het discours is gestart maar zeker nog niet afgerond met dit advies: er is zicht op zo veel meer. De raad zet het gesprek graag voort.

Advertentie