Fair Practice Code AV- alles op een rij

 Fair Practice Code AV

   • wees je ervan bewust
   • leef hem zo goed mogelijk na
   • help anderen eraan herinneren

De Dutch Academy for Film ( DAFF) is een belangrijk aanspreekpunt. Je kunt dus vragen en/of opmerkingen over het naleven van de code aan hen stellen via e-mailadres : intentieverklaring@daff.org

NFF extended bijeenkomst over Fair Practice Code AV op 8 april

lees ook het artikel Fair Practice | Meer kwaliteit door betere werkomstandigheden in de filmsector


Achtergrond

Aanleiding voor het opstellen van een Fair Practice Code is het SER rapport van 2016 waaruit blijkt dat de arbeidsomstandigheden van werkenden in de kunst, cultuur en creatieve industrie zorgelijk is. Helaas geldt dit ook voor de filmwereld, zie hiervoor de onderzoeken die de cameramensen en het filmmakers initiatief hebben laten doen.

Belangrijk onderdeel van de Arbeidsmarktagenda die naar aanleiding van het SER rapport is opgesteld is een Fair Practice Code. Deze code is nu ook gespecificeerd voor de filmsector.

Vanaf wanneer?

De code geldt vanaf 1 januari 2020.

Voor wie geldt de code?

De gedragsregels en richtlijnen gelden voor alle stakeholders, werkgevers, werknemers, opdrachtgevers, opdrachtnemers, zelfstandige professionals, stagiairs en vrijwilligers; ook ondersteuners en bestuurders behoren tot de doelgroep.

Voor iedereen die werkt in de filmsector : distributeurs, producenten, filmprofessionals, filmmakers en de fondsen.

Hoe bindend is de code?

De code is een intentieverklaring.

Filmprofessionals nemen de verantwoordelijkheid om kritisch te overdenken hoe hun dagelijkse praktijk zich verhoudt tot de richtlijnen en wat eventueel beter kan, hierover met elkaar in gesprek te gaan en vervolgens daadwerkelijk verbeteringen door te voeren.

Van de betrokkenen wordt gevraagd zich te houden aan de code volgens het principe ‘Pas toe en leg uit’.

Toelichting (bron Over de Fair Practice Code) :

Niet iedereen zal altijd in staat zijn om alle onderdelen van de code letterlijk na te komen. Daarom wordt het principe pas toe en leg uit gehanteerd. De code biedt op die manier aanleiding om inzicht te geven en te vragen aan opdrachtgevers, opdrachtnemers en subsidiënten. Als instellingen of organisaties in hun verantwoording uitleggen waarom ze wel of niet in staat waren bepaalde afspraken na te komen, worden zowel verborgen gebreken als best practices zichtbaar. `

De vereniging spelen een belangrijke rol in het naleven van de code. Ze kunnen leden en partijen aanspreken en de code nader toelichten.

De DAFF fungeert hierbij als aanspreekpunt en zal vragen en/of opmerkingen doorsturen naar de relevante partij(en).  Het volgende e-mailadres kan gebruikt worden : intentieverklaring@daff.org

Doel van de code ?

De code kan gezien worden als een paraplu voor regelingen en richtlijnen ter verbetering van het verdienvermogen en ontwikkelingsperspectieven voor werkenden in de culturele en creatieve sector.

Drie belangrijke uitgangspunten zijn (bron Fair Practice Code)

 • Eenieder die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld (Universele Rechten van de mens, Artikel 23.3).
 • De creativiteit en zeggingskracht van makers vormen de kern van de unieke waarde die deze sector voor de samenleving vertegenwoordigt.
 • De economische waarde die door de culturele – en creatieve sector wordt gecreëerd komt in veel gevallen niet terecht bij de sector of de maker.

Er moet gekomen worden tot  Fair Pay, Fair Share, Fair Chain.

 • Betaal fatsoenlijke tarieven (‘fair pay’) – Ook werkenden in de culturele en creatieve sector moeten ten minste van hun werk kunnen rondkomen, zich kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, het verlies of gebrek aan werk, en kunnen sparen voor een pensioen.
 • Laat makers fatsoenlijk delen in opbrengsten (‘fair share’) – Wanneer een creatief product (zoals bijvoorbeeld een film, een beeldend kunstwerk, een kunstvoorwerp, of een publicatie) eenmaal gemaakt is, dan moet een eerlijk deel van de opbrengsten terecht komen bij de makers ervan.
 • Verduurzaam productieketens (‘fair chain’) – Erken het belang van de taken, rollen en waarde van werkenden en makers binnen een productieketen, het belang van een eerlijke verdeling en inspanning binnen de keten én handel daarnaar. Onderdeel van een duurzame productieketen is het structureel voeren van de ‘sociale dialoog’ (informatie-uitwisseling, overleg en onderhandelen over verdelingsvraagstukken binnen de keten).

Dit doel wordt bereikt aan de hand van 5 kernwaarden

Om dit te bereiken zijn er vijf kernwaarden geformuleerd die betrokkenen uitdragen en waarmaken :

solidariteit

 • Het honorarium is voor iedereen redelijk en eerlijk.
 • Cao’s en honorariumrichtlijnen worden zoveel mogelijk ontwikkeld en aangehouden.
 • Er worden afspraken gemaakt over eerlijke auteursrechtvergoedingen voor exploitatie-overeenkomsten (Artikel 25c van de Auteurswet).
 • Gezonde verhouding tussen het aantal onbetaalde en betaalde krachten.
 • Functie van vrijwilligers- of stageplaatsen zijn helder gedefinieerd, met goede de arbeidsvoorwaarden en passende vergoeding.
 • Er wordt alleen met opdrachtnemers (‘onderaannemers’) gewerkt die volgens de Fair Practice Code werken.
 • Het professionele werk dat gedaan wordt voor pitches en prijsvragenbeleid wordt voor alle deelnemers vergoed.

Bovendien specifiek voor de Filmsector :

 • Filmprofessionals gedragen zich onderling collegiaal en respectvol.
 • Ze respecteren elkaars rechten (waaronder niet voor afstand vatbare persoonlijkheidsrechten, vergoedingsaanspraken en exploitatierechten), belangen en ondernemerschap.
 • Elke schakel in de keten erkent dat het rendement dat producties kunnen opleveren onontbeerlijk is voor investeringen in nieuwe producties.
 • De bij een productie betrokken personen en partijen worden vermeldt
 • De (eind)credits worden ook daadwerkelijk vertoond.
 • De legale mogelijkheden voor exploitatie van producties worden gestimuleerd.
 • Illegale exploitatie wordt zo veel mogelijk tegengegaan.
 • De functies en inhoud van producties en het beoogde publiek zijn een representatieve en inclusieve afspiegeling van de samenleving.

transparantie

 • De bedrijfsvoering van fonds tot zzp’er en alles daartussen is zo transparant mogelijk.
 • Er wordt in jaarverslagen verantwoording afgelegd over het toepassen van de code.
 • Publiek en privaat gefinancierde instellingen nemen de verantwoordelijkheid om de code toe te passen middels ‘het pas toe en leg uit principe’.
 • Ook de Governance Code Cultuur wordt nageleefd en uitgedragen.
 • Filmprofessionals streven naar zoveel mogelijk transparantie jegens partijen die deel uitmaken van het productieproces, wat betreft financiering, exploitatie en recoupment,  – met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
 • Filmprofessionals maken duidelijke afspraken over de voorwaarden van hun beschikbaarheid – is de beschikbaarheid definitief of nog onderhevig aan wijzigingen?
 • Indien een partij benaderd wordt ter vervanging van een ander, zal deze contact opnemen met de eventueel te vervangen partij.
 • Filmprofessionals die gebruik maken van publieke financiering hebben ten opzichte van de samenleving een bijzondere verantwoordelijkheid om deze middelen doelmatig te besteden, overeenkomstig de daaraan verbonden voorwaarden.

duurzaamheid

 • Er wordt geproduceerd met het oog op de kwaliteit en de lange termijn.
 • Er wordt geïnvesteerd in het potentieel en de ontwikkeling van werkenden en waar mogelijk wordt er scholing en ruimte tot ontwikkeling geboden.
 • Evaluatie is onderdeel van een samenwerking.
 • Werkgevers en werknemers nemen verantwoordelijkheid om mentale en fysieke overbelasting te voorkomen.
 • De sector zet zich gemeenschappelijk in voor de ontwikkeling van beleid voor verantwoord marktgedrag.
 • Werkenden zullen hun diensten niet onder de kostprijs aanbieden.
 • Er wordt constructief omgegaan met het materiële en immateriële kapitaal in de sector.
 • Er is respect voor de persoonlijke investeringen in de culturele producten.
 • Er wordt een actieve bijdrage geleverd aan duurzaam produceren.
 • Het belang van investeringen in het potentieel en de ontwikkeling van zichzelf en anderen wordt erkend.
 • Om de dynamiek en vernieuwing binnen de sector te bevorderen is het van belang dat er voldoende mogelijkheden zijn om de ontwikkeling van nieuw talent en de doorgroeimogelijkheden van ervaren talent te stimuleren.
 • De waarde van deskundigheid en vakbekwaamheid wordt erkend
  • Waar mogelijk investeren zij in opleiding, training, kennisoverdracht en expertiseontwikkeling.

diversiteit

 • Men draagt  zorg voor meer inclusiviteit in de sector – niet alleen mbt culturele of etnische achtergrond, maar ook over gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden en sociaaleconomische achtergrond.
 • De Code Culturele Diversiteit wordt geïmplementeerd in de eigen organisatie en het veld en men spreekt elkaar erop aan.

Men draagt gezamenlijk zorg voor brede representatie in publiek, programma en personeel en in vertegenwoordigende organen of beleidsvormende processen.

Waar nodig worden de structuur van de eigen organisatie en de arbeidsvoorwaarden daarop aangepast.

Vertrouwen

 • Er is ruimte voor maatwerk, bijvoorbeeld op het gebied van gestelde subsidie-eisen en bedrijfsdoelen.
 • Er is een balans  tussen transparantie/bureaucratie enerzijds en het belang van de individuele instelling anderzijds.
 • Kwaliteit wordt als uitgangspunt genomen.
 • Er wordt op zorgvuldige wijze omgaan met representatie en vermelding, door toe te zien op eigenaarschap, bronvermelding en rechten-afdracht.
 • Men zorgt voor een laagdrempelige manier van het afwikkelen van geschillen, bijvoorbeeld door aansluiting bij de geschillen-commissie auteurscontractenrecht.
 • Partijen trachten in onderling overleg tot een oplossing voor een eventueel geschil te komen.
  • De geschillencommissie auteurscontractenrecht kan voor geschillen inzake de exploitatie- overeenkomst met mediation en bindend advies behulpzaam zijn.
 • Filmprofessionals erkennen het belang van een veilige en gezonde werkomgeving, waar de gebruikelijke regels en omgangsvormen worden gerespecteerd.
 • Filmprofessionals vermijden elke vorm van grensoverschrijdend gedrag, waaronder intimidatie, machtsmisbruik, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en gebruik van geweld – ongeacht of er tussen de betrokkenen al dan niet een hiërarchisch verschil in functie of positie bestaat.

Filmprofessionals kunnen van grensoverschrijdend gedrag melding maken bij (vertrouwenspersonen van) hun beroeps- of belangenverenigingen of bij Mores – het centrale, gezamenlijke meldpunt ongewenste omgangsvormen van de podiumkunsten-, film- en televisiesector.

 • Waar kinderen deelnemen aan een productie staat het belang en het welzijn van het kind voorop en wordt het Protocol Kinderbegeleiding gevolgd.
 • Filmprofessionals staan een verantwoord vrijwilligersbeleid voor.
 • Filmprofessionals dragen samen zorg voor een sterk veld. Zij erkennen het belang van professionele samenwerking op basis van heldere afspraken en collegialiteit. Producties zijn immers het resultaat van teamwork, waarbij elke schakel in het proces – van creatie, productie, distributie en exploitatie – telt.
 • Het gezamenlijk doel van filmprofessionals is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van hun producties te bereiken, om het bereik en de impact van hun werk te vergroten en om niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten onderscheidend te zijn.
 • Een optimale gezamenlijke artistieke, productionele en zakelijke voorbereiding is essentieel om de beoogde kwaliteit en het beoogde bereik van producties te realiseren.
 • Filmprofessionals maken gedegen inschattingen van de haalbaarheid van projecten. Daarbij gaan zij uit van een realistisch budget en houden zij rekening met geldende kwaliteitseisen, redelijke (arbeids) voorwaarden en redelijke (arbeids)omstandigheden.
 • Filmprofessionals spannen zich in om overeenkomsten met partijen of individuen, inclusief wederzijdse rechten en plichten, deugdelijk vast te leggen en deze afspraken na te komen. Indien overeenkomsten gewijzigd dienen te worden, wordt rekening gehouden met de redelijke belangen van alle betrokken partijen. Zij die een relevant artistiek of financieel belang hebben bij deze wijzigingen, worden tijdig geïnformeerd teneinde aangepaste afspraken te kunnen maken.

Evaluatie en aanpassing : najaar 2021

Naleven van de code

Wil de code leiden tot een merkbare verbetering van werkomstandigheden dan is het belangrijk dat de code nageleefd wordt. Alle betrokkenen hebben daar een rol in.  Allereerst door je bewust te zijn van de code, door je er aan te houden en bovendien door anderen te helpen herinneren dat de code bestaat.

De Dutch Academy for Film ( DAFF) is een belangrijk aanspreekpunt. Je kunt vragen en/of opmerkingen over het naleven van de code stellen via e-mailadres : intentieverklaring@daff.org

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Alle berichten. Bookmark de permalink .

Een reactie op Fair Practice Code AV- alles op een rij

 1. Pingback: Fair Practice | Meer kwaliteit door betere werkomstandigheden in de filmsector | Afdeling Filmzaken

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s