a u t e u r s r e c h t

Op deze pagina informatie over auteursrechten en actuele ontwikkelingen.

agenda

meer over auteursrecht  > issues


Evaluatie nieuw Auteurscontractenrechtbuster-keaton-1708958__340

Officieel wordt het nieuwe Auteurscontractenrecht pas in 2020  geëvalueerd. Tegelijkertijd is tijdens de parlementaire behandeling toegezegd dat de Tweede Kamer na twee-en-een-half jaar – in 2018 – (de Eerste Kamer na drie jaar) zou worden geïnformeerd over de eerste ervaringen met de nieuwe regeling. (Zie brief minister Sander Dekker met eerste bevindingen Auteurscontractenrecht)

De belangenorganisaties en Platform Makers hebben deze ervaringen geïnventariseerd. Dit heeft onder andere geleid tot het boekje Werken voor een kratje bier waarin interviews met makers; In het boekje komen ook de ervaringen van scenarioschrijver en regisseur van Soof 2 aan de orde.

September 2018 : Ter voorbereiding op het Algemeen Overleg en om Kamerleden te informeren organiseerde Platform Makers een bijeenkomst. Deze vond plaats op  27 september om 16.00 in Nieuwspoort. Lees hier het verslag.

Oktober 2018 Het Algemeen Overleg van 4 oktober stond in het teken van het Auteurscontractenrecht. Lees hier het verslag, opgesteld door Voice, en het concept van een woordelijk verslag opgesteld door de Tweede Kamer commissies.

November 2018

VAO auteursrecht 20-11-2018  – 

Verslag : met dank aan VOICE

Op dinsdag 20 november heeft in de Tweede Kamer een VAO (voortgezet algemeen overleg) auteursrecht plaatsgevonden, aangevraagd door Peter Kwint (SP) tijdens het AO auteursrecht van 4 oktober 2018. Drie fracties, SP, GroenLinks en ChristenUnie, hadden spreektijd aangevraagd (maar CU kwam niet opdagen).

Peter Kwint (SP) heeft twee moties ingediend: een motie om makers in alle gevallen en ongeacht het medium recht te geven op een proportionele en billijke vergoeding, dus ook voor video on demand; en een motie om aansluiting bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht verplicht te stellen voor alle door de Nederlandse staat (mede) gefinancierde organisaties en te onderzoeken hoe een verplichte aansluiting voor overige organisaties kan worden vormgegeven. Hij vraagt de minister de Kamer hierover te informeren vóór de behandeling van de Wet Toezicht.

Kathalijne Buitenweg (GL) heeft een motie ingediend om te bevorderen dat belangrijke opdrachtgevers als de Persgroep en de NPO zich aansluiten bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

Minister Dekker heeft alle drie de moties ontraden. Over de motie van Kwint over billijke vergoeding voor VOD stelt hij dat het hierbij vooral buitenlands aanbod betreft, waarvoor anders dan bij lineair aanbod, nog geen internationale afspraken zijn. Nederlandse consumenten zouden dan gaan betalen voor een product waar buitenlandse consumenten nog niet voor betalen. Hij wijst op de vrijwillige afspraken tussen makers en producenten in de PAM-Rodap overeenkomst. Kwint werpt tegen dat dit bij gebrek aan een andere regeling is en dat het rechtvaardiger is om het recht op een billijke vergoeding over de gehele linie gelijk te trekken.

Over de tweede motie van Kwint merkt Dekker op dat verplichten niet werkt, dat hij gelooft in conflictbemiddeling via mediation of geschillencommissie maar dat partijen zelf daar het nut van moeten inzien. Hij is het wel eens met Buitenweg dat het bevorderen van aansluiting bij de  geschillencommissie door opdrachtgevers van belang is, maar vindt de motie overbodig omdat hij in het AO op 4 oktober al heeft toegezegd gesprekken met belangrijke opdrachtgevers te zullen voeren.

Over de moties wordt aanstaande dinsdag gestemd.

Juridisch verklaren commentaar prof. mr. P.B. Hugenholtz

In AMI – tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht besteedt prof. mr. P.B. Hugenholtz,  hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (IViR) en redacteur van AMI, nummer 2018/5 aandacht aan de Soof2 zaak.  Hij doet onder andere de volgende aanbeveling :

Naar Duits recht kan de filmmaker in geval van een ‘bestseller’ dus wel rechtstreeks de gelicentieerde distributeur of bioscoopondernemer aanspreken. Bij een volgende evaluatie van de WAC zou aan dit punt aandacht moeten worden besteed.

Bovendien gaat hij in op de vraag of er bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding voor de makers gekeken moet worden naar de netto- of bruto opbrengsten.

Volgens de commissie blijkt uit de wetsgeschiedenis dat er bij de toepassing van art. 25d Aw rekening mee is te houden dat investeringen van exploitanten kunnen worden terugverdiend en dat er winst gemaakt kan worden als beloning van ondernemersrisico (r.o. 6.4.4.). Dat moge zo zijn, maar dat betekent m.i. niet dat een netto-berekening altijd is aangewezen. Een netto-berekening vergt immers wel erg veel van de transparantie van de boekhoudingen van de exploitanten. Hoe kunnen makers, geschillencommissie en rechters controleren of bepaalde kostenposten niet fictief, onnodig of opgeblazen zijn? Een

meer principieel bezwaar is dat een netto-calculatie waarin rekening wordt gehouden met alle kosten, investeringen en een redelijke winstmarge van de exploitanten in wezen unfair is ten opzichte van de makers, die van de exploitanten uiteindelijk brutobedragen ontvangen, waarin de eigen kosten van de makers (bijvoorbeeld de researchkosten van de scenarioschrijver) niet zijn verdisconteerd.


Uitspraak Geschillencommissie

Eind juli 2018 heeft Geschillencommissie auteurscontractenrecht voor het eerst

Marilyn Monroe Jane Russell
Marilyn Monroe Jane Russell

uitspraak gedaan over filmzaak. Een scenarioschrijver en regisseur vonden dat ze wel erg weinig overhielden aan hun bioscoopsucces. Toen ze er niet uitkwamen met de producent hebben ze hun geschil voorgelegd aan de Geschillencommissie. Deze oordeelde dat er inderdaad sprake was van ernstige onevenredigheid  tussen de vergoeding voor de makers en de producent van de film. De makers kregen ieder een verhoging  van het royaltypercentage toegewezen van 5%. De producenten hebben nog tot 27 oktober om de zaak aanhangig te maken bij de rechter. Als ze dat niet dan, dan kan de uitspraak van de Geschillencommissie gezien worden als een bindend advies. De uitspraak is belangrijk voor scenarioschrijvers, regisseurs, maar ook andere filmmakers zoals de acteurs. In  ons artikel  Filmmakers delen mee in succes geven we een opsomming van de principiële vragen die aan de orde zijn gekomen.


Nieuw Auteurscontractenrecht

De Geschillencommissie is opgericht in het kader van het nieuwe Auteurscontractenrecht dat op 1 juli 2015 inwerking is gegaan en dat als doel heeft de positie van makers te verbeteren.

Om meer te weten te komen over het belang van een goed functionerend Auteursrecht  kunnen we de volgende artikelen aanbevelen.

Animatie PAM start campagne from Filmzaken video on Vimeo.

Advertenties