a u t e u r s r e c h t

Op deze pagina informatie over auteursrechten en actuele ontwikkelingen.

agenda

meer over auteursrecht  > issues


Evaluatie nieuw Auteurscontractenrechtbuster-keaton-1708958__340

Officieel wordt het nieuwe Auteurscontractenrecht pas in 2020  geëvalueerd. Tegelijkertijd is tijdens de parlementaire behandeling toegezegd dat de Tweede Kamer na twee-en-een-half jaar – in 2018 – (de Eerste Kamer na drie jaar) zou worden geïnformeerd over de eerste ervaringen met de nieuwe regeling. (Zie brief minister Sander Dekker met eerste bevindingen Auteurscontractenrecht)

De belangenorganisaties en Platform Makers hebben deze ervaringen geïnventariseerd. Dit heeft onder andere geleid tot het boekje Werken voor een kratje bier waarin interviews met makers; In het boekje komen ook de ervaringen van scenarioschrijver en regisseur van Soof 2 aan de orde.

September 2018 : Ter voorbereiding op het Algemeen Overleg en om Kamerleden te informeren organiseerde Platform Makers een bijeenkomst. Deze vond plaats op  27 september om 16.00 in Nieuwspoort. Lees hier het verslag.

Oktober 2018 Het Algemeen Overleg van 4 oktober stond in het teken van het Auteurscontractenrecht. Lees hier het verslag, opgesteld door Voice, en het concept van een woordelijk verslag opgesteld door de Tweede Kamer commissies.

November 2018  In AMI – tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht besteedt prof. mr. P.B. Hugenholtz,  hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (IViR) en redacteur van AMI, nummer 2018/5 aandacht aan de Soof2 zaak.  Hij doet onder andere de volgende aanbeveling :

Naar Duits recht kan de filmmaker in geval van een ‘bestseller’ dus wel rechtstreeks de gelicentieerde distributeur of bioscoopondernemer aanspreken. Bij een volgende evaluatie van de WAC zou aan dit punt aandacht moeten worden besteed.

Bovendien gaat hij in op de vraag of er bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding voor de makers gekeken moet worden naar de netto- of bruto opbrengsten.

Volgens de commissie blijkt uit de wetsgeschiedenis dat er bij de toepassing van art. 25d Aw rekening mee is te houden dat investeringen van exploitanten kunnen worden terugverdiend en dat er winst gemaakt kan worden als beloning van ondernemersrisico (r.o. 6.4.4.). Dat moge zo zijn, maar dat betekent m.i. niet dat een netto-berekening altijd is aangewezen. Een netto-berekening vergt immers wel erg veel van de transparantie van de boekhoudingen van de exploitanten. Hoe kunnen makers, geschillencommissie en rechters controleren of bepaalde kostenposten niet fictief, onnodig of opgeblazen zijn? Een

meer principieel bezwaar is dat een netto-calculatie waarin rekening wordt gehouden met alle kosten, investeringen en een redelijke winstmarge van de exploitanten in wezen unfair is ten opzichte van de makers, die van de exploitanten uiteindelijk brutobedragen ontvangen, waarin de eigen kosten van de makers (bijvoorbeeld de researchkosten van de scenarioschrijver) niet zijn verdisconteerd.

Toezeggingen Algemeen Overleg 4 oktober:
–    Voortgezet Algemeen Overleg agenderen, met Peter Kwint (SP) als eerste spreker (vermoedelijk zal hij een motie indienen over verplichte aansluiting bij de geschillencommissie).
–    Minister Dekker stuurt nog voor de begrotingsbehandeling van J&V een brief naar de Kamer waarin de verdeling van bevoegdheden van J&V, OCW en EZK op dit onderwerp worden verduidelijkt. Daarin wordt meegenomen een uiteenzetting over de huidige mogelijkheden voor collectief onderhandelen.
–    Brief van minister Dekker over de afspraken die zijn gemaakt met CBO’s over de billijke vergoeding bij on demand exploitatie en hoe deze zich verhouden tot de activiteiten van grote buitenlandse platforms, waarin ook zal worden ingegaan op de thematiek van de value gap.
–    Brief van minister Dekker met terugkoppeling over het gesprek met de Kamer van Koophandel over informatieverstrekking over auteursrechtregelingen.
–    Dekker vraagt OCW-collega Slob informeel overleg te voeren met grote opdrachtgevers, waaronder omroep en persuitgevers, om ze te bewegen zich aan te sluiten bij de geschillencommissie auteurscontractenrecht en zal over de resultaten de Kamer t.z.t. schriftelijk informeren.


Uitspraak Geschillencommissie

Eind juli 2018 heeft Geschillencommissie auteurscontractenrecht voor het eerst

Marilyn Monroe Jane Russell
Marilyn Monroe Jane Russell

uitspraak gedaan over filmzaak. Een scenarioschrijver en regisseur vonden dat ze wel erg weinig overhielden aan hun bioscoopsucces. Toen ze er niet uitkwamen met de producent hebben ze hun geschil voorgelegd aan de Geschillencommissie. Deze oordeelde dat er inderdaad sprake was van ernstige onevenredigheid  tussen de vergoeding voor de makers en de producent van de film. De makers kregen ieder een verhoging  van het royaltypercentage toegewezen van 5%. De producenten hebben nog tot 27 oktober om de zaak aanhangig te maken bij de rechter. Als ze dat niet dan, dan kan de uitspraak van de Geschillencommissie gezien worden als een bindend advies. De uitspraak is belangrijk voor scenarioschrijvers, regisseurs, maar ook andere filmmakers zoals de acteurs. In  ons artikel  Filmmakers delen mee in succes geven we een opsomming van de principiële vragen die aan de orde zijn gekomen.


Nieuw Auteurscontractenrecht

De Geschillencommissie is opgericht in het kader van het nieuwe Auteurscontractenrecht dat op 1 juli 2015 inwerking is gegaan en dat als doel heeft de positie van makers te verbeteren.

Om meer te weten te komen over het belang van een goed functionerend Auteursrecht  kunnen we de volgende artikelen aanbevelen.

Advertenties