arbeidsmarkt > geschiedenis

De arbeidsmarktagenda begon in 2016 met de verkenning-arbeidsmarkt-cultuursector waarin de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur tot de conclusie kwamen dat de arbeidsmarktsituatie van veel werkenden in de cultuursector zorgelijk is door de combinatie van een relatief hoge kans op werkloosheid, lage inkomens, een slechte onderhandelingspositie, het vaak niet verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid en geringe pensioenopbouw.

bron https://www.lkca.nl/informatiebank/verkenning-arbeidsmarkt-cultuursector

31 Mei 2016 stuurt de toenmalige minister van OCW Jet Bussemaker naar aanleiding van de verkenning in mei 2016 een brief aan de Tweede kamer. Hierin roept ze de partners in de culturele en creatieve sector op om tot een  gezamenlijke arbeidsmarktagenda te komen. Bovendien moeten er

  • honoreringsrichtlijnen worden opgesteld om te zorgen voor een betere inkomenspositie voor kunstenaars. Sociale partners en brancheverenigingen binnen de verschillende deelsectoren moeten hierover met elkaar in gesprek gaan. 
  • moet er aandacht besteed worden aan de ontwikkeling en vernieuwing van verdienmodellen voor de audiovisuele sector en de podiumkunstsector.

“In de audiovisuele sector veranderen de verhoudingen tussen marktpartijen en professionals onder invloed van digitalisering en internationalisering. Nieuwe verdienmodellen zijn noodzakelijk om de balans tussen de vergoeding voor openbaarmaking en de kosten van audiovisuele producties (speelfilm, animatie, documentaire en drama) te verbeteren en daarmee de positie van filmprofessionals op de arbeidsmarkt te versterken. Ik stel eenmalig 200.000 euro beschikbaar aan het Filmfonds, zodat een goede basis wordt gelegd voor de te ontwikkelen modelcontracten tussen producenten en opdrachtnemers.”

Afdeling Filmzaken : Op dit moment is er geen modelcontract in de filmsector noch zijn er honoreringsrichtlijnen.

2017

1 maart 2017 stuurt Minister Bussemaker opnieuw een brief (met bijlage) aan de Tweede Kamer. Hierin geeft ze een overzicht van de voortgang van trajecten die voor verbetering moeten zorgen op het gebied van sociale dialoog, auteursrecht, honoraria, ondernemersvaardigheden, en uitgangspunten voor goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap in de cultuursector.

21 april 2017 brengen de Raad voor Cultuur en de SER gezamenlijk een advies uit; Passie Gewaardeerd. Ze doen hierin concrete voorstellen om het verdienvermogen in de Culturele en Creatieve sector te vergroten, de inkomenszekerheid te verbeteren, scholing te bevorderen en het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging te versterken.  Het advies van de SER en RvC is voor Nederlandse filmprofessionals zeer belangrijk. Het overgrote deel van de filmprofessionals is zzp’er en onvoldoende in staat om te functioneren als ondernemer of te verdienen met hun werk. In 2014 verdienden bijvoorbeeld 40% van de scenarioschrijvers minder dan 10.000 euro.  Dit blijkt uit het onderzoek scenarioschrijvers inkomen 2014 dat Netwerk Scenarioschrijvers gedaan heeft.

Lees hier welke maatregelen van het SER- RAAD VOOR CULTUUR advies Passie Gewaardeerd relevant zijn voor filmmakers

10 november 2017  De minister geeft opnieuw een voortgangsrapportage, ditmaal van de door het kabinet genomen maatregelen om de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector te verbeteren. Hierbij worden de subsidiebedragen vermeld die daarmee gemoeid zijn.

13 november 2017 dienen de Kamerleden Ellemeet en Asscher tijdens het cultuurdebat een motie in waarbij zij de regering vraagt om in overleg met de sector experimenteerruimte te creëren opdat zzp’ers werkzaam in de culturele en creatieve sector collectief kunnen onderhandelen.  De motie wordt aangenomen!

Lees hier notities van het overleg over de versterking van de onderhandelingspositie van zelfstandige kunstenaars

14 November 2017 de Arbeidsmarktagenda-culturele-en-creatieve-sector-2017-2023  wordt aangeboden aan de nieuwe minister van OCW mevrouw Ingrid Van Engelshoven.

“De culturele sector is een bijzondere sector en kunst en cultuur zijn essentieel voor onze samenleving. Maar de waarde die de sector creëert, komt lang niet altijd bij de makers terecht. De sector moet daarom nu in actie komen, waar nodig samen met de overheid.”(Mariëtte Hamer, voorzitter SER)

25 april 2018 wordt er een rondetafelbijeenkomst gehouden op verzoek van vaste kamercommissie OCW.  Het doel van de bijeenkomst is om leden van de Vaste Kamercommissie inzicht te geven in hoe de arbeidsmarktpositie van mensen, die in de culturele en creatieve sector werken, zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en welke rol de politiek zou kunnen vervullen in het versterken hiervan. Dit was een belangrijke bijeenkomst waarin een aantal makers zeer goed over het voetlicht wist te brengen wat de knelpunten zijn.

  • Lees hier een verslag van Kunsten ’92.

3 mei 2018  de Regiegroep Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector stuurt een brief  aan de minister van OCW. Hierin doet ze verslag van de voortgang en het vervolg van de Arbeidsmarktagenda.

Bronnen

Advertentie