Filmfonds reglementen 2019 | Goed nieuws voor filmmakers en beginnende producenten

In principe gelden de vereisten voor de aanvrager voor speelfilm en documentairemaker, tenzij anders aangeven.

Wie kunnen er aanvragen en voor hoeveel?

De Filmfondsreglementen veranderen jaarlijks waardoor je als aanvrager voortdurend met je neus in de reglementen hangt om te weten hoe het zit. Maar het goede nieuws is: er lijkt dit keer sprake van een heuse verbetering. Meer dan 70 producenten die vorig jaar nog geen gebruik konden maken van de Netherlands Film Production Incentive (Cash Rebate) kunnen dat nu wel.

We actualiseren daarom met liefde het artikel van 2018 over de reglementen voor realiseringsaanvragen van het Filmfonds en geven per regeling een overzicht van de eisen die er gesteld worden aan de aanvrager. Op basis daarvan hebben we per regeling een overzicht gemaakt van de producenten die aan deze eisen voldoen en dus kunnen aanvragen. Hopelijk kunnen filmmakers en producenten ook nu weer in vogelvlucht zien wat de mogelijkheden zijn voor een bijdrage in de realiseringskosten van hun film.

Onvolkomenheden en/of aanvullingen, graag mailen naar filmzaken@gmx.us

Trudy Labij in de film All You Need is Love – 2018


Welke reglementen zijn veranderd en waarom?

Per 1 januari worden er in eerste instantie alleen aanpassingen doorgevoerd in het Algemeen Reglement 2019 en de Stimuleringsmaatregel Filmproductie Nederland 2019 (Cash Rebate). 

In de laatste nieuwsbrief 2018 van het Filmfonds is de sector geïnformeerd over deze wijzigingen. De eisen die gesteld worden aan de aanvrager zijn bijvoorbeeld versoepeld, terwijl ook de bijdragen die aangevraagd kunnen worden via New Screen NL verhoogd zijn van 250.000 euro naar 450.000 euro. Het budget voor een lowbudget film is daarbij verlaagd van 600.000 euro naar 500.000 euro. De voortgangsbrief van de minister van Cultuur, de evaluaties, het onderzoek onder stakeholders en voorstellen uit de sector samen met het advies van de Raad voor Cultuur gaven aanleiding tot deze veranderingen.

Per 1 april 2019 zullen de deelreglementen Ontwikkeling, Realisering, Distributie en Filmactiviteiten worden geactualiseerd.


In mei van dit jaar verschijnt Facts & Figures 2019 met de cijfers van 2018. Zodra deze informatie beschikbaar is, zullen we onderstaande tekst aanpassen naar de gegevens van 2018.

PRODUCTIEKOSTEN SPEELFILM (2017)

Het gemiddelde budget van de Nederlandse speelfilm, die in 2017 in de bioscoop verscheen, was ongeveer 2 miljoen euro (bron Facts & Figures Filmfonds 2018)

Het gemiddelde budget van een Nederlandse film ging ten opzichte van 2016 omhoog, namelijk van 1,7 miljoen naar 2 miljoen euro. Dat is opmerkelijk in een markt waarin de financiering van een Nederlandse film niet voor het oprapen ligt. 

De verhoging was vooral te danken aan drie films  – Brimstone (11,6 miljoen euro), Tulipani (5,5 miljoen euro) en Little Vampire (6 miljoen euro) – die veel buitenlandse geld van fondsen hebben ontvangen. Brimstone ontving in totaal zo’n 5,5 miljoen euro van buitenlandse fondsen en financiers en Tulipani en Little Vampire ieder bijna 2 miljoen euro. (bron Facts&Figures 2018)

FINANCIERING SPEELFILM (2017)

Een gemiddelde speelfilm werd in 2017 gefinancierd door de volgende (markt)partijen (bron Facts&Figures Filmfonds 2018):

 • OMROEP – 250.000 euro.   (Zelfde als vorig jaar)
 • DISTRIBUTEUR. – 250.000 euro.  (Zelfde als vorig jaar)
 • ABRAHAM TUSCHINSKI FONDS. – 26.000 euro.   (Gedaald ten opzichte van vorig jaar (35.000). De regeling is inmiddels veranderd.)
 • BUITENLANDSE FONDSEN : – 428.000 euro. (NB aanmerkelijk hoger dan vorig jaar. Toen was het 100.000 euro. Dit komt door titels zoals Brimstone die 5.5 miljoen euro ontving van buitenlandes fondsen en Tulipani en Little Vampier die ieder zo’n 2 miljoen euro ontvingen.)
 • BUITENLANDSE TAX INCENTIVES. –135.000 euro  (Hoger dan vorig jaar – 100.000 euro)
 • PRIVATE INVESTERING / EIGEN INVESTERING. – 150.000 euro   (Gedaald t.o.v. vorig jaar. Toen was het 185.000 euro)
 • GEMIDDELDE FILMFONDS BIJDRAGE per film 761.000 (Een stijging van 90.000 t.o.v. 2016, toen was het 671.00)

Filmsubsidie blijft voor alle soorten films én dus voor iedere filmmaker en producent belangrijk. Reden waarom we ook dit jaar op een rij zetten wat de mogelijkheden zijn.

REGELINGEN  2019 – vereisten, bedragen etc.

We behandelen in dit artikel alleen realiseringsreglementen voor speelfilm en beperken ons tot de objectief meetbare aspecten ervan. Dit ter oriëntatie op mogelijkheden. Om erachter te komen wat er aanvullend nog verlangd wordt bij het aanvragen van subsidie verwijzen we naar de site van het filmfonds.  Tenzij anders aangegeven, gelden vereisten aanvrager voor speelfilm en documentaire

Alle reglementen van het Filmfonds stellen hun eisen; soms stapelen deze zich echter op. We hebben geprobeerd de eisen zo overzichtelijk mogelijk in kaart te brengen.

U kunt hier lezen lezen hoe de vereisten aanvrager 2019 geformuleerd staan in de verschillende reglementen.

A L G E M E E N – vereisten aanvrager

In dit artikel geven we weliswaar aan welke productiehuizen kunnen aanvragen, maar in de praktijk kan een aanvraag alleen gedaan worden door een natuurlijk personen. De productiehuizen moeten dus door iemand vertegenwoordigd worden.

Een aanvraag bij het Filmfonds kan gedaan worden door:

Een filmprofessional: volgens de definitie in het Algemeen Reglement is dat een natuurlijk persoon met aantoonbare gedegen en actuele kennis en ervaring op het gebied van filmproductie  – (n.b. in 2018  toegevoegd ‘actuele kennis’. Wat daaronder wordt verstaan, is niet helemaal duidelijk.)

OF

Iemand die tenminste 2 jaar voorafgaand beroepsmatig bezig is geweest met het schrijven van scenario’s of het produceren van films

Een aanvraag kan NIET gedaan worden door:

 • Een mediabedrijf (een onderneming die zich bezighoudt met het verspreiden, dan wel doen verspreiden, van audiovisueel media-inhoud aan het algemene publiek of delen daarvan).

In 2019 is hieraan toegevoegd: een aanvrager waarin een mediabedrijf direct of indirect zodanige zeggenschap of feitelijke invloed heeft dat dit mediabedrijf in belangrijke mate het beleid van de aanvrager kan bepalen of aanmerkelijke invloed heeft op de inhoud van het beleid van de aanvrager. 

 • De producent, die de aanvrager rechtsgeldig vertegenwoordigt, kan in beginsel niet de regisseur of scenarist van de filmproductie zijn.

 • Regisseurs kunnen dus geen aanvraag doen.

Alleen wanneer de regisseur zijn eigen film heeft geproduceerd (dus zonder realiseringsbijdrage van het fonds) kan hij een afwerkingssubsidie aanvragen. De Wildcard documentaire wordt overigens wel toegekend aan de regisseur.

N E W S C R E E N  NL – low budget speelfilm

zie ook  Filmfonds Wildcards en voor artistieke film De  Verbeelding

Voor de realisering van een lowbudget film (budget max. 500.000 euro, dit was voorheen 600.000 euro)

Aanvrager is :

 • een beginnende producent (minder dan 2 films geproduceerd)
  • met aantoonbare ervaring in de professionele film/ televisie branche
  • die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of Zwitserland gevestigd is en
  • op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert

Maximale bijdrage

 • Maximale bijdrage is 450.000 euro (was 250.000)

Aanvullende voorwaarden:

 • Fondsbijdrage mag maximaal 90% zijn van het productiebudget

Hoeveel projecten jaarlijks?

 • Er worden jaarlijks maximaal drie lowbudget films geselecteerd. 

S C R E E N  N L

Aanvrager is:

 • producent die hoofdverantwoordelijk is geweest bij het produceren van tenminste 2 bioscoopfilms (hierbij wordt geen termijn genoemd)
  • in het geval van een minoritaire coproductie is dat 1 bioscoopfilm
  • in het geval van documentaire is in bovenstaande gevallen toegevoegd: of een film die op de televisie is uitgezonden in Nederland.

Maximale bijdrage – speelfilm

 • Maximaal € 500.000 voor de realisering van een speelfilm (met in beginsel een productiebudget van maximaal € 1,2 miljoen) van een debuterend speelfilmregisseur.
 • Maximaal € 600.000 voor de realisering van een speelfilm van een regisseur die zijn tweede of volgende speelfilm wil realiseren.
 • Aanvullende bijdragen:
  • Maximaal € 6.000 voor sales deliveries
  • Maximaal € 6.000 voor audiodescriptie en ondertiteling
  • Maximaal 50% van de totale kosten voor marketing door de producent tot een maximum van € 50.000.
 • Het bestuur kan besluiten een toeslag te verlenen die is gebaseerd op de staat van dienst van het Nederlandse creatieve team. Deze toeslag is maximaal 200.000 euro

Aanvullende voorwaarden:

 • T.b.v. een gefaseerde beoordeling van een realiseringsaanvraag wordt er van de producent per fase input en onderbouwing verwacht over de marketing en distributie van de film.

Welke producenten kunnen aanvragen

Op basis van de gegevens waarover wij beschikken hebben we in kaart gebracht welke producenten aan de vereisten voldoen die er gesteld worden aan de aanvrager en dus naar verwachting een aanvraag zullen kunnen doen bij Screen NL. (NB onvolkomenheden graag melden via filmzaken@gmx.us)

We komen uit op zo’n 53 productiehuizen die sinds 2005 meer dan 2 films in de bioscoop hadden en dus in aanmerking komen voor een bijdrage in hun nieuwe film van 600.000 euro. Dit zijn 6 productiehuizen meer dan vorig jaar, toen waren het er 47.

NB Via de fondsregeling Dutch CROSSOVER wordt subsidie verleend voor auteursfilms die de potentie hebben om een bioscooppubliek in binnen- en buitenland te bereiken. De regeling stelt aanvullende eisen aan de aanvrager(s), namelijk dat hij of zij zich internationaal hebben onderscheiden en die met een eerdere film een groot publiek hebben bereikt. De maximale bijdrage via deze regeling is 800.000 euro.

M A T C H I N G R E G E L I N G (speelfilm)

Extra bijdrage voor een nieuwe Nederlandse mainstream speelfilm of lange animatiefilm die voor minimaal 70% gefinancierd is en al een bijdrage toegekend heeft gekregen in  realiseringskosten, de Telescoopregeling en/of Film Production Incentive. (In 2017 was de omschrijving : Voor het realiseren van een mainstream film; een speelfilm waarbij de nadruk ligt op de publiekspotentie. (NB deze regeling is niet bedoeld voor documentaires)

Aanvrager is:

 • een producent die hoofdverantwoordelijk is geweest bij het produceren van 2 bioscoopfilms (speelfilms).  
 • én die in de afgelopen 5 jaar een speelfilm heeft geproduceerd die meer dan 150.000 bezoekers trok (kinderfilm meer dan 100.000 bezoekers).

Maximale bijdrage

 • maximaal 350.000 euro (max 20% van het budget)

Aanvullende voorwaarden:

 • Regisseur heeft zich bewezen met eerdere films
 • 70% van de financiering is onvoorwaardelijk toegezegd
 • er is gerede kans dat de filmfondsbijdrage terugbetaald kan worden

Welke producenten kunnen aanvragen

Op basis van de gegevens waarover wij beschikken hebben we in kaart gebracht welke producenten op basis van hun staat van dienst een aanvraag zouden kunnen doen voor een matching bijdrage.

We komen uit op zo’n 20 productiehuizen die tenminste 2 films geproduceerd hebben, waarvan tenminste 1 film in de afgelopen 5 jaar een bioscoopfilm was die meer dan 150.000 bezoekers trok (kinderfilm meer dan 100.000 bezoekers). Dit is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar, toen waren het 22 productiehuizen.

Deze 20 producenten kunnen eventueel een subsidiebijdrage ontvangen van maximaal 950.000 euro.

S T I M U L E R I N G S M A A T R E G E L

(Cash Rebate)

Deze regeling is versoepeld: Met de regeling kan maximaal 35% van de kosten vergoed  worden in de productiekosten van een speelfilm, een documentaire of een high-end televsieserie

Aanvrager is :

 • een productiemaatschappij,
  • die wordt vertegenwoordigd door een producent, die in de voorgaande 7 jaar hoofdverantwoordelijk was voor het produceren van 1 film.
  • Bij een aanvraag voor TV-series is het ook mogelijk dat de producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor 2 high-end TV-series die primair openbaar zijn gemaakt via televisie-/VOD-uitzending in Nederland.
  • Een mediabedrijf (een onderneming die zich bezighoudt met het verspreiden, dan wel doen verspreiden, van audiovisueel media-inhoud aan het algemene publiek of delen daarvan) komt niet in aanmerking voor een financiële bijdrage

Maximale bijdrage

 • maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag

Aanvullende voorwaarden:

 • Minimaal budget van € 1 miljoen voor een speelfilm of lange animatiefilm (onder bepaalde omstandigheden – die niet nader toegelicht zijn – is een ondergrens van € 600.000 toereikend)
 • € 250.000 minimaal budget voor een lange documentaire.
 • Hoogte van de kwalificerende kosten minimaal € 150.000.
 • Tenminste 50% van het productiebudget moet bij aanvraag onvoorwaardelijk en aantoonbaar zijn toegezegd door derden.  (Voor Nederlandse producenten zal 1 miljoen euro van derden op dit moment waarschijnlijk het maximaal haalbare zijn, met als gevolg dat mogelijk vooral buitenlandse producenten grote bedragen zullen ontvangen via de Cash Rebate regeling)
 • Maximaal € 3 miljoen per jaar per aanvragende productiemaatschappij
 • Bijdrage is 30% cash rebate in gekwalificeerde kosten
 • Een percentage van 35% kan bij Filmproducties worden gehanteerd indien
  • de aanvrager geen ander realiseringsbijdrage(n) ontvangt die word(t)en aangemerkt als Nederlandse staatssteun en/of bij een aanvraag voor een internationale coproductie waarvan voor een, per categorie bepaald percentage van de digitale productiekosten in Nederland wordt besteed.
  • en/of bij een aanvraag voor een internationale coproductie waarvan voor een, per categorie bepaald percentage van de digitale productiekosten in Nederland wordt besteed.

Welke producenten kunnen aanvragen

Op basis van de gegevens waarover wij beschikken hebben we in kaart gebracht welke producenten voldoen aan de eisen die er gesteld worden aan de aanvrager en dus een aanvraag kunnen doen bij Netherlands Film Production Incentive

We komen uit op zo’n 99 productiehuizen die 1 of meer films geproduceerd hebben.  Dit is een forse stijging ten opzichte van vorig jaar, toen konden slechts 24 producenten aankloppen bij de Netherlands Film Production Incentive.

In elk geval kunnen nu alle beginnende producenten die in 2018 voor het eerst een film in de bioscoop hadden gebruik maken van de Cash Rebate regeling

AANVRAGEN bij MEERDERE REGELINGEN

Aangezien het niet eenvoudig is om marktfinanciering te vinden en filmmakers met hun producenten hun films het liefst maken voor het budget dat nodig is, zullen producenten naast de CASH REBATE regeling (i.e. Netherlands Film Producten Incentive) ook gebruik willen maken van de andere regelingen zoals SCREEN NL en de MATCHING REGELING.

Maximale staatssteun

Het Filmfonds hanteert 50% staatssteun, maar kan daar vanaf wijken in het geval dat het gaat om  (zie mededeling van de Europese Commissie d.d. 5-11-2013 art. 52 lid 2)

 • grensoverschrijdende producties die door meer dan één lidstaat worden gefinancierd en waarbij producenten uit meer dan één lidstaat betrokken zijn. Dan mag het subsidieniveau tot 60 % van het productiebudget bedragen.
 • moeilijke audiovisuele werken  (dit zijn films waarvan de originele versie alleen bestaat in een officiële taal van een lidstaat met een beperkt grondgebied, laag bevolkingsaantal of klein taalgebied)
 • coproducties met landen op de lijst van de Development Assistent Committee  van de OESO.

ScreenNL + Cash Rebate

53 Productiehuizen kunnen op basis van hun trackrecord aanvragen bij ScreenNL en de Cash Rebate regeling.

De maximale bijdrage is in totaal 2.1 miljoen euro: 

 • Maximaal € 600.000 voor de realisering van een speelfilm van een regisseur die zijn tweede of volgende speelfilm wil realiseren.
 • via Cash Rebate maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag

Aanvullende voorwaarden:

 • Voor de gefaseerde beoordeling van een realiseringsaanvraag wordt er van de producent per fase input en onderbouwing verwacht voor de marketing en distributie van de film
 • 70% van de financiering onvoorwaardelijk toegezegd
 • Minimaal budget van € 1 miljoen voor een speelfilm of lange animatiefilm (onder voorwaarden is een ondergrens van € 600.000 toereikend)
 • Hoogte van de kwalificerende kosten minimaal € 100.000.
 • Maximaal € 3 miljoen per jaar per aanvragende productiemaatschappij
 • Bijdrage is 30% cash rebate in gekwalificeerde kosten.

ScreenNL + Matching bijdrage + Cash Rebate

20 Productiehuizen kunnen op basis van hun trackrecord een aanvraag doen bij deze regelingen en mogelijk de hoogst mogelijke bijdrage krijgen in de productiekosten.

De maximale bijdrage is in totaal 2.45 miljoen euro:

 • Maximaal € 600.000 voor de realisering van een speelfilm van een regisseur die zijn tweede of volgende speelfilm wil realiseren.
 • Aanvullend maximaal 350.000 euro matchingbijdrage (max 20% van het budget)
 • via Cash Rebate maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag

Aanvullende voorwaarden:

 • Voor de gefaseerde beoordeling van een realiseringsaanvraag wordt er van de producent per fase input en onderbouwing verwacht voor marketing en distributie van de film
 • Regisseur heeft zich bewezen met eerdere films
 • 70% van de financiering is onvoorwaardelijk toegezegd (NB
 • er is gerede kans dat de filmfondsbijdrage terugbetaald kan worden
 • Minimaal budget van € 1 miljoen voor een speelfilm of lange animatiefilm (onder voorwaarden is een ondergrens van € 600.000 toereikend)
 • Hoogte van de kwalificerende kosten bedraagt minimaal € 100.000.
 • Maximaal € 3 miljoen per jaar per aanvragende productiemaatschappij
 • Bijdrage is 30% Cash Rebate in gekwalificeerde kosten.

We hebben de mogelijkheden zo overzichtelijk mogelijk in beeld gebracht.  Zie overzicht

S A M E N V A T T I N G

De versoepeling van eisen aan de aanvrager voor met name de Cash Rebate regeling is goed nieuws voor filmmakers en beginnende producenten.  Dit jaar kunnen er bijna 100 producenten gebruik maken van de Cash Rebate regeling, dat is vier keer zoveel als vorig jaar.  Beginnende producenten hebben veel meer kans op het maken van een tweede film en regisseurs en scenarioschrijvers hebben meer mogelijkheden om met een producent van hun keuze een film naar eigen keuze te realiseren, de cash rebate is immers zonder inhoudelijke toets. Het zal de diversiteit en waarschijnlijk ook de artistieke kwaliteit van het aanbod waarschijnlijk ten goede komen.  Of dit daadwerkelijk zo uitpakt, weten we pas over enkele jaren.

Voor zover onze gegevens het toelieten hebben we per producent vermeld wat de mogelijkheden zijn voor het aanvragen van subsidie. Deze lijst is samengesteld op basis van de eisen die het Filmfonds stelt in combinatie met de data over films die producenten tussen 2005 – 2018 in de Nederlandse bioscoop hebben uitgebracht.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Alle berichten, filmbeleid > filmfonds, filmfinanciering > issues, geldzaken en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Filmfonds reglementen 2019 | Goed nieuws voor filmmakers en beginnende producenten

 1. Pingback: Artikel | Trends & Ontwikkelingen 18 januari 2019 - Mestmag.nl

 2. Pingback: Artikel | Trends & Ontwikkelingen 25 januari 2019 - Mestmag.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s