arbeidsmarkt > waar wordt aan gewerkt?

RECENTE ONTWIKKELINGEN

14 april 2020 | Publicatie ‘De staat van de arbeidsmarkt’  over de vorderingen die er in de afgelopen twee jaar zijn gemaakt in het doen en denken over versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector.

11 november 2020 | Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en Code Diversiteit zijn voorwaarden voor subsidie

De Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024 is gepubliceerd in de staatscourant.

In de regeling zijn de volgende weigeringsgronden opgenomen :

“Artikel 3.6. Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 2.9 wordt subsidieverlening in ieder geval geweigerd, voor zover de aanvrager in de aanvraag niet verklaart dat hij:

de navolgende codes onderschrijft:1°. Fair Practice Code;2°. Governance Code Cultuur;3°. Code Diversiteit en Inclusie; en

aansluit bij:1°. bestaande afspraken over honorering; en2°. de sociale dialoog tussen werkgevers-opdrachtgevers en werknemers-opdrachtnemers.”

10 september 2019 | ACM, maak collectief onderhandelen mogelijk

  • Help mee en praat mee zodat de Kunstenbond namens alle creatieve zzp’ers en kunstenaars de beste en sterkste reactie naar de ACM kan sturen.

De ACM (Autoriteit Consument en Markt, de concurrentiewaakhond van Nederland) heeft een concept leidraad gepubliceerd. In die nieuwe Leidraad geeft zij aan zzp’ers “de ruimte om collectief afspraken te maken over minimumtarieven”. Wij vinden dat de ruimte die de ACM nu beschrijft, niet afdoende is. We zullen de ACM daarom een stevige reactie toesturen.  Meer informatie

Recente ontwikkelingen Fair Practice Code (bron Kunsten ’92)

Fair Practice Code animatie

Bekijk hier de Fair Practice Code?

Wat is ’Fair’ eigenlijk? Doe de online Quickscan.

  • Bij het doorlopen van de scan vind je links naar bestaande afspraken in cao’s, honorariumrichtlijnen, scholing en nog veel meer.

Hoe nu verder?

  • Kunsten ‘92 heeft een tijdelijke projectorganisatie opgezet, die zorg draagt voor de implementatie, verdieping en promotie van de Fair Practice Code. Projectleider is Pien van Gemert.

De code is nooit af. Help hem door ontwikkelen!

  • De minister vroeg op 21 januari j.l. in TivoliVredenburg expliciet om haar de achterkant van de praktijk te laten zien. Daarom halen wij heel graag de vele verhalen op uit de culturele sector en de creatieve industrie: de best practices en de falingen en delen we die met elkaar. Zou je je verhaal willen delen? Praat je graag mee? Waar loop jij tegen aan? Wat is er juist goed gegaan? Neem contact op met fairpracticecode@kunsten92.nl. Alvast bedankt

14 mei 2019 | Fair Practice Code in het magazine van Fonds Podiumkunsten

  • Interessant interview met Henk Vinken over de Fair Practice Code

Januari 2019 | Nieuwe versie Fair Practice Code

BELANGRIJKSTE AANBEVELINGEN SER RAPPORT

In het advies Passie-gewaardeerd het startschot voor de arbeidsmarktagenda in 2016 stonden belangrijke aanbevelingen om de positie van werkenden in de cultuursector te verbeteren. Voor  filmmakers werden er ook een aantal belangrijke punten genoemd. De cultuursector is hiermee aan de slag gegaan. Per maatregel geven we aan wat (voor zover wij weten) de huidige stand van zaken is.

COLLECTIEF ONDERHANDELEN

Op 13 november 2017 hebben de Kamerleden Ellemeet en Asscher tijdens het cultuurdebat een motie ingediend. Hierbij vroegen ze de regering om in overleg met de sector experimenteerruimte te creëren opdat zzp’ers werkzaam in de culturele en creatieve sector collectief kunnen onderhandelen.

De motie is aangenomen! Hierna is er een overleg geweest over het vervolgtraject. Lees hier de notities-ocw-over-versterking-onderhandelingspositie-van-zelfstandige-kunstenaars

ONTWIKKEL RICHTLIJNEN VOOR HONORARIA

Rijk, provincies, gemeenten en fondsen kunnen hier in hun subsidievoorwaarden naar verwijzen

Binnen de filmsector zijn er voor zover wij weten geen modelcontract en ook geen richtlijnen voor honoraria. Binnen de podiumkunsten en in de beeldenkunst sector wordt hier wel actief aan gewerkt. In de voortgangsrapportage van 1mrt 2017, die de minister stuurde aan de Tweede Kamer over de Arbeidsmarktagenda, staat dat het Fonds Podiumkunsten en het Mondriaanfonds met de 600.000 euro, die ze ieder hebben ontvangen, regelingen hebben ingesteld om redelijke honoraria voor kunstenaars te stimuleren. Dit houdt onder andere in dat beeldende kunstinstellingen (bijvoorbeeld musea) die de richtlijn toepassen, bij het Mondriaan Fonds een gedeeltelijke compensatie voor honoraria aan kunstenaars kunnen aanvragen. Op die manier is er dus een belangrijke, concrete stap gezet in de verbetering van de inkomenspositie.

Het geld dat via het Filmfonds beschikbaar is gesteld voor het ontwikkelen van een modelcontract is uiteindelijk besteed aan de Fair Practice code en het BTW convenant. Zie ook ons artikel geld-bestemd-voor-verbetering-positie-filmmakers-besteed-aan-btw-convenant?

VERSTERK HET AUTEURSRECHT EN INTENSIVEER DE HANDHAVING

Aanjager voor dit agendapunt is Platform Makers dat zich inzet voor een sterker auteursrecht en een betere positie voor de maker.

Binnen de filmsector zet  de koepelorganisatie van regisseurs, scenarioschrijvers en acteurs,  PAM, zich in voor een toekomstbestendig auteursrecht.

STIMULEER HET DOEN VAN INVESTERINGEN

behoud Geefwet, lage btw tarieven en het vergroten van de toegankelijkheid van financierings- en stimuleringsregelingen

Het investeren in film werd in het verleden met fiscale maatregelen aantrekkelijk gemaakt. De zogenaamde CV maatregel is afgeschaft en op dit moment bepaalt de belastingdienst per geval hoe een investering in film wordt beoordeeld. Sinds 2013 is er wel een cashrebate maatregel (de zgn. Film Production Incentive) waardoor de bedrijvigheid in de filmsector toeneemt, maar makers zoals regisseurs en scenarioschrijvers hebben hiervan weinig voordeel. De cashrebate lijkt op dit moment vooral gunstig voor producenten die willen co-produceren. Omdat buitenlandse partijen makkelijker aan de eisen kunnen voldoen, profiteren vooral zij van deze maatregel. Zie ook ons artikel  Cash rebate geactualiseerd en toch nog gekaapt?

VERGROTEN VERDIENVERMOGEN

De economische waarde die de sector […] creëert, moet meer bij de makers zelf terechtkomen.

Het Filmfonds heeft de verbetering van economische circulariteit in de keten als een van de belangrijkste, strategische prioriteiten voor de voor de sector gekozen. Het ging er dan vooral ook om dat partijen uit de exploitatieketen meer bij gaan dragen aan de financiering van films.  Een belangrijke kanttekening daarbij is wel dat gegeven de huidige verdeling van inkomsten een extra bijdrage van deze partijen aan uitsluitend de financiering niet garandeert dat meer economische waarde ook daadwerkelijk bij de makers zelf terecht zal komen.

GECREËERDE ECONOMISCHE WAARDE WORDT ZO VEEL MOGELIJK WEER IN DE SECTOR GEÏNVESTEERD

Begin dit jaar zijn langer lopende afspraken over verlaging van het BTW tarief voor de bioscoopsector vernieuwd: BTW-convenant-film-2018. In ruil voor dit lage tarief reserveren marktpartijen een beperkt bedrag voor herinvestering in de filmsecto: . “Vanaf 2018 geldt een afdracht van € 0,15 per bioscoopkaart. Op basis van het aantal bezoekers in 2017 (ruim 35 miljoen), zou de bijdrage in 2017 circa € 5,4 miljoen zijn.” Deze middelen worden grotendeels via het Abraham Tuschinski fonds herverdeeld. Uit analyse blijkt echter dat slechts een beperkt aantal producenten hiervan zullen profiteren. Lees ook het artikel Het BTW Convenant | Publieksfilmregeling die niet bestemd is voor beginnende producenten

BEWUSTWORDING ZODAT DE INKOMENSPOSITIE VAN DE WERKENDEN IN DE SECTOR VERBETERT

Dit sluit naadloos aan op de missie van Filmzaken. We dragen een steentje bij met informerende artikelen en het actief onder de aandacht brengen van maatregelen die de positie van filmmakers versterken.

CODE VOOR GOED WERKGEVER- EN OPDRACHTGEVERSCHAP, MET O.A. AANDACHT VOOR EEN REDELIJKE VERGOEDING

Sinds 3 oktober 2017 ligt er een eerste versie van de Fair-Practice-Code-versie-1.0. Deze code wordt een startpunt genoemd en een moreel kompas.  Op de site van Kunsten ’92 valt te lezen :

Het traject vanaf nu spitst zich toe op het verwerven van breed draagvlak en op het verder ontwikkelen van de code. Dit geschiedt door middel van gesprekken met betrokkenen binnen de diverse deelsectoren en door reacties op te halen via het mailadres fairpracticecode@kunsten92.nl. Er is een website in de maak met reeds bestaande afspraken, best practices en verdienmodellen.
In september 2018 zal de definitieve Fair Practice Code gereed zijn. De implementatie van de code wordt vervolgens gemonitord.

BELANGENBEHARTIGING EN SECTORBREDE SAMENWERKING VERSTERKEN EN DE SECTOR MET EEN STEM NAAR BUITEN LATEN TREDEN

Om de voortgang van de arbeidsmarktagenda te monitoren is er een regiegroep (zie Arbeidsmarktagenda, wat en wie?). In de deze groep zijn kunstenaars, instellingen, werknemers en werkgevers vertegenwoordigd via instellingen en belangenverenigingen. Om de ‘makers’ zo goed mogelijk met een stem te kunnen vertegenwoordigen is er een CREATIEVE COALITIE opgericht waar belangenverenigingen van makers, waaronder filmmakers, in verenigd zijn.


bronnen

Advertentie