Arbeidsmarkt | Maatregelen die op de agenda staan

DATA

Deze pagina wordt regelmatig aangepast aan de actuele stand van zaken rond de arbeidsmarktagenda.    Laatste bewerking : 2 juni 2018

Zoals we eerder meldde was er op 30 mei een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer waar ook de arbeidsmarkt op de agenda stond.

Agendapunt:  Brief regering – minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven – 10 november 2017  Overzicht van maatregelen arbeidsmarktpositie culturele en creatieve sector – 29544-805

(bron Parlement.com) “In een algemeen overleg wordt door één of meer Tweede Kamercommissies met één of meer ministers en/of staatssecretarissen van gedachten gewisseld over het beleid. Dit gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van een brief, in dit geval de brief van 10 november. Omdat zo’n algemeen overleg snel bijeen kan worden geroepen, is het een goede vorm om actuele zaken aan de orde te stellen.

Van een algemeen overleg wordt een woordelijk verslag gemaakt. Een (concept-)verslag kan op de plenaire agenda van de Tweede Kamer worden geplaatst, maar er mag alleen een kort debat (een zogenaamd tweeminutendebat) over plaatsvinden. Een verslag van een algemeen overleg (VAO) wordt alleen geagendeerd als een commissielid een motie wil indienen naar aanleiding van het overleg. “

Het Algemeen Overleg was een goede mogelijkheid om punten onder de aandacht van de politiek te brengen. Kunsten ’92 heeft bijvoorbeeld een brief-Kunsten-92-voor-Tweede-Kamerdebat-30-mei-2018-1 aan de vaste kamercommissie van OCW gestuurd als reactie op de visiebrief, de Cultuurbrief2018 van de minister. Naast haar voortgangsrapport  van november 2017 over de arbeidsmarktagenda staat namelijk ook haar visiebrief op de agenda, waarin ze enkele standpunten formuleert ten aanzien van het nieuwe cultuurbeleid.

De beroepsverenigingen en Afdeling Filmzaken hebben een aantal maatregelen geformuleerd en deze onder de aandacht gebracht van Kamerleden.  Helaas zijn de maatregelen niet besproken tijdens het Algemeen Overleg. Er werd sowieso vrij weinig aandacht besteed aan de filmsector. Waarschijnlijk denkt men dat het goed geregeld is in de filmsector of film heeft geen prioriteit als het om cultuurbeleid gaat. Beide opties baren ons zorgen.

Lees hier het verslag dat gemaakt is door Kunsten ’92.

MAATREGELEN DIE OP DE ARBEIDSMARKTAGENDA STAAN

In het advies Passie-gewaardeerd waar de arbeidsmarktagenda in 2016 mee begon stonden belangrijke aanbevelingen om de positie van de werkenden in de cultuursector te verbeteren. Voor  filmmakers werden er ook een aantal belangrijke punten genoemd. De cultuursector is met deze punten aan de slag gegaan.

Per maatregel geven we aan wat (voor zover wij weten) de huidige stand van zaken is.

COLLECTIEF ONDERHANDELEN

Op 13 november 2017 hebben de kamerleden Ellemeet en Asscher tijdens het cultuurdebat een motie ingediend. Hierbij vroegen ze de regering om in overleg met de sector experimenteerruimte te creëren opdat zzp’ers werkzaam in de culturele en creatieve sector collectief kunnen onderhandelen.

De motie is aangenomen! Hierna is er een overleg geweest over het vervolgtraject. Lees hier de notities van het overleg

ONTWIKKEL RICHTLIJNEN VOOR HONORARIA

Rijk, provincies, gemeenten en fondsen kunnen hier in hun subsidievoorwaarden naar verwijzen

Binnen de filmsector zijn er voor zover wij weten geen modelcontract en ook geen richtlijnen voor honoraria. Binnen de podiumkunsten en in de beeldenkunst sector wordt hier wel actief aan gewerkt.  In de voortgangsrapportage van 1mrt 2017, die de minister stuurt aan de Tweede Kamer over de Arbeidsmarktagenda, staat dat het Fonds Podiumkunsten en het Mondriaanfonds met de 600.000 euro die ze ieder hebben ontvangen, regelingen hebben ingesteld om redelijke honoraria voor kunstenaars te stimuleren. Dit houdt onder andere in dat beeldende kunstinstellingen (bijvoorbeeld musea) die de richtlijn toepassen, bij het Mondriaan Fonds een gedeeltelijke compensatie voor honoraria aan kunstenaars kunnen aanvragen. Op die manier is er dus een belangrijke stap gezet in de verbetering van de inkomenspositie.

Het geld dat via het Filmfonds beschikbaar is gesteld voor het ontwikkelen van een modelcontract is uiteindelijk besteed aan de Fair Practice code en het BTW convenant. Zie ook ons artikel geld-bestemd-voor-verbetering-positie-filmmakers-besteed-aan-btw-convenant?

VERSTERK HET AUTEURSRECHT EN INTENSIVEER DE HANDHAVING

Aanjager voor dit agendapunt is Platform Makers dat zich inzet voor een sterker auteursrecht en een betere positie voor de maker.

Binnen de filmsector zet  de koepelorganisatie van regisseurs, scenarioschrijvers en acteurs,  PAM, zich in voor een toekomstbestendig auteursrecht.

STIMULEER HET DOEN VAN INVESTERINGEN

behoud Geefwet, lage btw tarieven en het vergroten van de toegankelijkheid van financierings- en stimuleringsregelingen

Het investeren in film werd in het verleden met fiscale maatregelen aantrekkelijk gemaakt. De zogenaamde CV maatregel is afgeschaft en als er al sprake van is, dan is op dit moment niet helemaal duidelijk hoe de belastingdienst een investering in film zal beoordelen. Sinds 2013 is er wel een cashrebate maatregel waardoor de bedrijvigheid toeneemt, maar makers zoals regisseurs en scenarioschrijvers hebben hier weinig voordeel. De cashrebate lijkt op dit moment vooral gunstig voor producenten die willen co-produceren. Omdat buitenlandse partijen makkelijker aan de eisen kunnen voldoen, profiteren vooral zij van deze maatregel. Zie ook ons artikel Cash rebate geactualiseerd en toch nog gekaapt?

VERGROTEN VERDIENVERMOGEN

De economische waarde die de sector […] creëert, moet meer bij de makers zelf terechtkomen.

Het Filmfonds heeft de verbetering van de economische circulariteit in de keten als een van de belangrijkste punten op de strategie voor de sector omschreven. Het vult deze aanbeveling door ervoor te zorgen dat partijen uit de exploitatieketen bij gaan dragen aan de financiering van films.  Dat partijen zoals bioscopen bij zullen dragen aan de financiering van de Nederlandse film is mooi, maar gegeven de huidige verdeling van inkomsten garandeert het niet dat de economische waarde bij de makers zelf terecht zal komen.

GECREËERDE ECONOMISCHE WAARDE WORDT ZO VEEL MOGELIJK WEER IN DE SECTOR GEÏNVESTEERD

Begin dit jaar is er een nieuw BTW-convenant-film-2018. Dit convenant kan alleen  niet gezien worden als een investering van gecreeerde economische waarde.   Met de afspraak wordt slechts het financiële voordeel gecompenseerddat de bioscopen genieten ten gevolge van het lage BTW tarief van 6%.

“Vanaf 2018 geldt een afdracht van € 0,15 per bioscoopkaart. Op basis van het aantal bezoekers in 2017 (ruim 35 miljoen), zou de bijdrage in 2017 circa € 5,4 miljoen zijn.”

BEWUSTWORDING ZODAT DE INKOMENSPOSITIE VAN DE WERKENDEN IN DE SECTOR VERBETERT

Afdeling Filmzaken draagt haar steentje bij met informerende artikelen en het actief onder de aandacht brengen van maatregelen die de positie van filmmakers verstevigen.

CODE VOOR GOED WERKGEVER- EN OPDRACHTGEVERSCHAP, MET O.A. AANDACHT VOOR EEN REDELIJKE VERGOEDING

Sinds 3 oktober ligt er een eerste versie van de Fair-Practice-Code-versie-1.0. Deze code wordt een startpunt genoemd en een moreel kompas.  Op de site van Kunsten ’92 valt te lezen :

Het traject vanaf nu spitst zich toe op het verwerven van breed draagvlak en op het verder ontwikkelen van de code. Dit geschiedt door middel van gesprekken met betrokkenen binnen de diverse deelsectoren en door reacties op te halen via het mailadres fairpracticecode@kunsten92.nl. Er is een website in de maak met reeds bestaande afspraken, best practices en verdienmodellen.
In september 2018 zal de definitieve Fair Practice Code gereed zijn. De implementatie van de code wordt vervolgens gemonitord.

BELANGENBEHARTIGING EN SECTORBREDE SAMENWERKING VERSTERKEN EN DE SECTOR MET EEN STEM NAAR BUITEN LATEN TREDEN

Om de voortgang van de arbeidsmarktagenda te monitoren is er een regiegroep (zie  er-is-een-arbeidsmarktagenda-ook-voor-filmmakers). In de deze groep zijn kunstenaars, instellingen, werknemers en werkgevers vertegenwoordigd via instellingen en belangenverenigingen.  Om de ‘makers’ zo goed mogelijk met een stem te kunnen vertegenwoordigen is er een CREATIEVE COALITIE opgericht waar belangenverenigingen van makers, waaronder filmmakers, in verenigd zijn. Lees hier meer over de CREATIEVE COALITIE.

bronnen

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Alle berichten, arbeidsmarkt > issues, filmmakers. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s